Title: Yanxi Palace Princess Adventures 金枝玉叶   No of Episodes: 6   Release Date: 31 Dec 2019 on Netflix   Cast: Wang Yizhe Wang Herun Rain Wang Yuwei Xu Xiaoruo Wu Jingyan Nie Yuan   Synopsis: Ying Luo's daughter, Princess Shaohua, Er Qin's son, Fu Kang An and Hong Zhou's daughter, Princess Siwan are caught in a love triangle.