Ủa??? Rồi cảnh dập mỏ, tét mỏ.. À nhầm cảnh té đè răng nhau đâu???

Posted by THÁI THẦN CUNG on Thursday, October 18, 2018