ណប់ៗណាខ្លះចង់បាន Relationship Goal ចឹង?? 😍😍
មកមើល Yoo In Na និង​ Lee Dong Wook​ តិចមើល៍ ថា "ផ្អែម" ប៉ុណ្ណា! #goblin #yooinna #leedongwook #iflix
👉https://t.co/mj1VnkB1i6 pic.twitter.com/DPx2OYgqHh

— iflix Cambodia (@iflixKH) August 6, 2019